ความแตกต่างระหว่าง การบริหารงานบุคคล กับ การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ความแตกต่างระหว่าง การบริหารงานบุคคล กับ การจัดการทรัพยากรมนุษย์

งานประจำทางด้านการบุคลากร (PersonnelRoutine) เป็นการดำเนินงานภายในองค์การที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบุคลากรการอำนวยการให้งานประจำทางด้านการบุคลากรสำเร็จลุล่วงด้วยความราบรื่นนั้นเป็นไปในลักษณะของ การบริหารงานเชิงรับ ส่วนใน การบริหารเชิงรุก นั้นอาจยึดโยงได้กับแนวคิดสถาปัตยกรรมทรัพยากรมนุษย์ (HR Architecture) จากหนังสือ HR Scorecard  ตามแนวคิดของเบ็คเกอร์ ฮิวส์ลิด และ อูลริช (Brian E. Becker, Mark A. Huselid, and Dave Ulrich :2001)  ซึ่งประกอบไปด้วย3 องค์ประกอบสำคัญ คือ

1. หน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (HR Function)  
2. ระบบของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (HR System)  
3. พฤติกรรมของพนักงาน (Employee Behaviors)

1. หน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (HR Function) ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ นอกจากจะมีหน้าที่ในการอำนวยการให้งานประจำทางด้านการบุคลากรสำเร็จลุล่วงด้วยความราบรื่นแล้วนั้นยังมีหน้าที่ในการตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) ขององค์การตามบทบาทหุ้นส่วนกลยุทธ์ (Strategic Partner) อันเป็นการสนับสนุนการมุ่งไปสู่สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ขององค์การ  

2. ระบบของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (HR System)  การตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) ขององค์การ ตามบทบาทหุ้นส่วนกลยุทธ์ (StrategicPartner) อันเป็นการสนับสนุนการมุ่งไปสู่สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ขององค์การตามที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางระบบของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ไว้เป็นอย่างดี  มีความคล่องตัวภายในกระบวนการของระบบ ตลอดจนมีการสอดประสานการทำงานของทุกส่วนงานภายในระบบซึ่งถูกกำหนดขอบเขตหน้าที่ของแต่ละส่วนงานไว้อย่างชัดเจน เพื่อเสริมสมรรถนะในการบริหารคน อันเป็นการสนับสนุนบทบาทหุ้นส่วนกลยุทธ์ (StrategicPartner) ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

3. พฤติกรรมของพนักงาน (Employee Behaviors) นอกจาก หน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และ ระบบของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ดังที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นยังมีองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญยิ่งอีกประการหนึ่ง ซึ่งก็คือการทำให้เกิดผลลัพธ์ต่อ พฤติกรรมพนักงาน (Employee Behaviors) เพื่อให้เป็นไปในทางที่จะสนับสนุนต่อการขับเคลื่อน (Drive) นโยบายและโครงการขององค์การตลอดจนเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อน (Drive) แผนกลยุทธ์ที่พุ่งตรงสู่เป้าหมายตามภารกิจ (Mission) และวัตถุประสงค์ขององค์การ (OrganizationalObjective)

หากท่านใดสนใจการพัฒนาองค์กร สามารถติดต่อที่ปรึกษาธุรกิจ ได้ที่ https://www.sdccorporation.com/ บริษัทที่ปรึกษามีหลักสูตรอบรมพัฒนาบุคลากร อบรมพนักงาน และอื่น ๆ อีกมากมาย

สนใจ หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร ติดต่อได้ที่ บริษัทที่ปรึกษา
Facebook : Strengthsdevelopmentcenter
Linkedin : sdccorporation
Phone : 081-991-4118


บทความน่าสนใจ

SDC | ที่ปรึกษาให้กับองค์กร  พัฒนาศักยภาพบุคลากร

บริษัท เอสดีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

แผนที่ บริษัทที่ปรึกษา หลักสูตรอบรมภายในองค์กร อบรมพนักงาน

ที่อยู่ : สำนักงานใหญ่  42/5 หมู่ 1 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา 13000

GET IN TOUCH

ติดตามเราได้ที่

Facebook SDC | ที่ปรึกษาให้กับองค์กร  พัฒนาศักยภาพบุคลากร Line SDC | ที่ปรึกษาให้กับองค์กร  พัฒนาศักยภาพบุคลากร Youtube SDC | ที่ปรึกษาให้กับองค์กร  พัฒนาศักยภาพบุคลากร in SDC | ที่ปรึกษาให้กับองค์กร  พัฒนาศักยภาพบุคลากร