เกรียง | เกรียงศักดิ์ ปานกำเนิด

Krieng | Kriengsak Pankamnerd

Current Position: MD,SDC Corporation Co., Ltd.

การศึกษา

 • ปริญญาตรีวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาเท็กสไทล์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การรับรองทางวิชาชีพด้านการอบรมและพัฒนาบุคคล

 • ได้รับการรับรองเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนารายบุคคลด้วยจุดแข็งโดย บริษัท แกลลัพ GALLUP Certified Strengths Coach

ประสบการณ์ด้านการทำงานและการฝึกอบรม

 • ประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการบริหารทีมงานด้านการจัดการและ การผลิต

 • บริหารทรัพยากรบุคคลในทีม สำหรับองค์กรต่างๆเป็นเวลา 16 ปี

 • ดํารงตําแหน่งในระดับผู้บริหารรวม 8 ปีจนถึงปัจจุบัน

 • ผ่านการทํางานร่วมกับบริษัทร่วมทุนต่างชาติ ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับแนวหน้า ในภาคอุตสาหกรรมผู้ผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ

 • เป็นผู้มีประสบการณ์จริงโดยตรงในสายงานการบริหารจัดการ ทีมงานโดยระบบการโค้ช

 • เป็นผู้มีประสบการณ์จริงโดยตรงในสายงานการบริหารจัดการ ทีมงานโดยระบบการโค้ช

 • เป็นวิทยากรภายในองค์กร

 • เป็นวิทยากรอิสระสำหรับองค์กรและผู้สนใจทั่วไป

 • เป็นวิทยากรพิเศษสำหรับสถาบันการศึกษา

 • ได้รับการรับรองจาก บริษัท แกลลัพ จํากัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ และเป็นผู้นําด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลระดับโลก

ขอบเขตงานที่มีความเชี่ยวชาญ

 • การพัฒนาระบบการโค้ชภายในทีม Team Building/ Team Motivation

 • การพัฒนาระบบการพัฒนาทรัพยากรรายบุคคลโดยมุ่งเน้นที่จุดแข็ง

 • การวางแผนและพัฒนาสายการผลิตเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 • การวางแผนและพัฒนาสายการผลิตเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 • การส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

 • การพัฒนาระบบการประเมินผลงานเชิงกลยุทธ์

 Education

 • Bachelor of Engineering ,Textile, Rajamangala University of Technology Thanyaburi

 • Master of Business Administration Program in General Management Kasetsart University, Thailand

 Certification

 • GALLUP Certified Strengths Coach

Experience

 • Experienced and professional team management and production expertise.

 • Manage human resources in the team. For organizations for 16 years

 • Hold a position in Total management level 8 years to date

 • Through working with foreign joint venture companies, which are among the most well-known companies. In the industrialsector, manufacturers in Various industries

 • Have direct experience in the field of management.
  The team by the coaching system

 • Be a speaker within the organization

 • It is an independent speaker for organizations and the general public.

 • Be a special guest speaker for educational institutions.

 • Accredited by Gallup Company Limited, aspecialist in And
  a world-class human resource development leader

Scope of Expertise

 • Development of coaching systems within the Team Building / Team Motivation

 • Developing an individual resource development system focusing on strengths.

 • Planning and development of production lines for the highest efficiency.

 • Promoting corporate values and culture

 • Development of a strategic performance evaluation system

เกรียง | เกรียงศักดิ์ ปานกำเนิด

OUR CLIENTS

บริษัทที่ปรึกษา พัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรบริษัทที่ปรึกษา พัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรบริษัทที่ปรึกษา พัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรบริษัทที่ปรึกษา พัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
SDC | ที่ปรึกษาให้กับองค์กร พัฒนาศักยภาพบุคลากร

บริษัท เอสดีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

แผนที่ บริษัทที่ปรึกษา หลักสูตรอบรมภายในองค์กร อบรมพนักงาน

ที่อยู่ : สำนักงานใหญ่  42/5 หมู่ 1 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา 13000

GET IN TOUCH

ติดตามเราได้ที่

Facebook SDC | ที่ปรึกษาให้กับองค์กร พัฒนาศักยภาพบุคลากร Line SDC | ที่ปรึกษาให้กับองค์กร พัฒนาศักยภาพบุคลากร Youtube SDC | ที่ปรึกษาให้กับองค์กร พัฒนาศักยภาพบุคลากร in SDC | ที่ปรึกษาให้กับองค์กร พัฒนาศักยภาพบุคลากร
© SDC CORPORATION CO., LTD.​ All right reserved